Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w St​rupinie Dużym

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

Bartłomiej Dyczko – przewodniczący
Jakub Szpunar  – z - ca przewodniczącego
Gabriela Kruk – członek
Jowita Wielgus – członek

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Urszula Rudnik, Justyna Dederko

Rzecznik praw uczniów
Edyta Koszałka  

W Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym działa Samorząd Uczniowski. Funkcjonuje on w oparciu o regulamin swojej działalności uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły Podstawowej. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Reprezentantami Samorządu Uczniowskiego są organy samorządu zwane Samorządem Klasowym oraz Samorządem Szkolnym. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej Szkoły wnioski oraz opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i wolności uczniów, takich jak:
- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami;
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.